REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád Longshop.cz

Informace o prodávajícím: 

LONGSHOP DISTRB. s.r.o.
Antonínská 552/5, Brno 602 00
ič: 045 79 569
dič: CZ045 79 569

Adresa pro zasílání reklamací:

  • Longshop.cz
  • Antonínská 552/5
  • Brno – Veveří
  • 602 00

Reklamace je možné na pobočku donést i osobně po předchozí telefonické domluvě.

Důležité: Reklamace nepřijímáme prostřednictvím České Pošty. Je to z důvodu nekvalitního servisu, který nám způsobuje více náklady.

JSME PLÁTCE DPH

internetový obchod: https://longshop.cz
email: info@longshop.cz
Další informace jsou uvedeny na internetovém obchodě prodávajícího, dostupného z internetové adresy www.longshop.cz.

Čl. I

Obecná a úvodní část

Účelem tohoto reklamačního řádu je upravit práva a povinnosti mezi obchodní společností LONGSHOP DISTRB. s.r.o. (dále jako prodávající) na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Vzhledem k rozdílné právní úpravě v právních předpisech tento Reklamační řád společnosti LONGSHOP DISTRB. s.r.o. také upravuje rozdílně práva a povinnosti kupujících, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako spotřebitelé (dále jako spotřebitel či spotřebitelé) ve smyslu zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících zákonů, a rozdílně práva a povinnosti kupujících, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako fyzické či právnické osoby, které jsou podnikatelé ve smyslu zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, či jiných zákonů, a kteří v těchto vztazích jednají v rámci své podnikatelské činnosti (dále jako kupující-podnikatel).

Pokud v tomto reklamačním řádu není výslovně použito označení spotřebitel, spotřebitelé, kupující-podnikatel či obdobné označení, týká se příslušná úprava práv a povinností mezi prodávajícím a kupujícími jak případů, kdy kupující je spotřebitel, tak také případů, kdy kupující je kupující-podnikatel. V takovém případě je v tomto reklamačním řádu použito obecného označení „kupující“.

Pokud je však v tomto reklamačním řádu výslovně použito označení spotřebitel, spotřebitelé, kupující-podnikatel či obdobné označení, použije se příslušná úprava práv a povinností, ve které bylo tohoto označení použito, pouze pro případy, kdy osoba konkrétního kupujícího spadá pod specifikaci spotřebitele nebo v opačném případě specifikaci kupujícího-podnikatele dle výše uvedeného.

Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, které specifikují obsah smluvního vztahu mezi stranami, tímto reklamačním řádem, a zák. č. 40/1964 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dalšími právními předpisy upravujícími práva a povinnosti mezi prodávajícím a spotřebitelem.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím-podnikatelem se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, které specifikují obsah smluvního vztahu mezi stranami, tímto reklamačním řádem, a zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy upravujícími práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím‑podnikatelem.

V případě rozdílné úpravy práv a povinností v právních předpisech a tomto reklamačním řádu bude použito tohoto reklamačního řádu, a to v rozsahu, ve kterém je možnost odchýlit se od úpravy v právních předpisech obsažené těmito předpisy připuštěna.

Záruka je poskytována na zboží, jež kupující zakoupil u prodávajícího, a jehož reklamace byla kupujícím uplatněna v záruční době. Jako záruční list slouží daňový doklad. V případě, že kupující obdrží při převzetí zboží společně s daňovým dokladem také samostatný záruční list, doporučujeme v rámci uplatnění reklamace předložit obě tyto listiny.

Kupující potvrzuje převzetí zboží i svůj souhlas se záručními podmínkami svým podpisem daňového dokladu na toto zboží.

Čl. II

Dodání špatného, nevyhovujícího či neobjednaného zboží

a) Spotřebitel 
Spotřebitel je povinen zboží si řádně prohlédnout v okamžik převzetí zboží od prodávajícího nebo od přepravce. V případě, že spotřebitel shledá, že zboží je poškozeno, nebo že písemná dokumentace, dodací listy, daňový doklad, záruční list či jiná dokumentace je v rozporu se skutečností či s kupní smlouvou, kontaktuje spotřebitel ohledně tohoto rozporu bez zbytečného odkladu prodávajícího. Nároky spotřebitele v těchto případech se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zejména v ust. §616. Na rozdíl od případů, kdy kupujícím je kupující-podnikatel, se v případě spotřebitele považuje rozpor s kupní smlouvou, který se objeví do 6 měsíců od okamžiku převzetí zboží spotřebitelem, za rozpor s kupní smlouvou, který existoval již při převzetí zboží, ledaže by spotřebitel o tomto věděl již v okamžik přijetí zboží a zboží přijal bez výhrad.

V případě rozporu se smlouvou, pokud tedy spotřebitel o tomto rozporu nevěděl a nepřijal jej bez výhrad dle předchozí věty, má kupující spotřebitel možnost volby požadovat sjednání nápravy v případě odstranitelné vady formou záruční opravy či výměny věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

b) Kupující-podnikatel 
Kupující-podnikatel je povinen zboží si řádně prohlédnout v okamžik převzetí zboží od prodávajícího nebo od přepravce. V případě, že kupující-podnikatel shledá, že zboží je poškozeno, nebo že písemná dokumentace, zejména dodací listy, daňový doklad, záruční list či jiná dokumentace, je v rozporu se skutečností či s kupní smlouvou, kontaktuje spotřebitel ohledně tohoto rozporu bez zbytečného odkladu prodávajícího. Formulací „bez zbytečného odkladu“ se rozumí do 24 hodin od zjištění rozporu se smlouvou. V případě, že kupující-podnikatel tak neučiní, ztrácí nárok k uplatnění tohoto rozporu a na jeho pozdější reklamaci nebude brán zřetel.

Čl. III

Záruční podmínky

Záruční doba konkrétního zboží je vždy uvedena na faktuře, na které je uvedeno, že slouží zároveň jako dodací a záruční list, nebo v záručním či dodacím listu. Záruční doba je také uvedena u konkrétního zboží v ceníku prodávajícího. V případě rozporu několika údajů o záruční době platí záruční doba uvedena na faktuře, která slouží zároveň jako dodací a záruční list. V případě, pokud na výše uvedené faktuře bude údaj do záruční době chybět, má se za to, že je na toto zboží poskytována záruka v délce 24 měsíců. Záruční doba se počítá od okamžiku převzetí zboží kupujícím.

Záruční doba v případě záruční opravy, pokud je kupující spotřebitel, prodlužuje v souladu s ust. §19 odst. 3 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, pouze o dobu, která uběhla mezi převzetím zboží do záruční opravy a okamžikem, kdy byl kupující (v tomto případě spotřebitel) si povinen zboží převzít zpět. Okamžikem, kdy je spotřebitel si povinen věc převzít zpět, je okamžik, kdy byla věc připravena prodávajícím k převzetí.
V případech, kdy je zboží vyměněno za nové, běží nová záruční doba od okamžiku, kdy bylo toto zboží převzatu kupujícím.

Čl. IV

Nemožnost uplatnění záruky

Prodávající neodpovídá za škody, které na zboží vzniklou vlivem nesprávné instalace či použitím nebo kombinováním použití zboží s jiným zbožím, pokud dojde k poručení návodu či pokynů k instalaci dané výrobcem zboží či prodávajícím, nebo k použití zboží takovým způsobem, který odporuje povaze a účelům použití zboží.

Nároky ze záruky nelze uplatit, pokud již záruční doba vypršela. Záruku také nelze uplatnit v případech, kdy bylo zboží mechanicky poškozeno po jeho převzetí kupujícím, nebo bylo poškozeno z důvodu neodborného zacházení s ním či zanedbání péče o toto zařízení, pokud byla škoda na zboží způsobena počítačovými viry, pokud bylo zboží používáno v podmínkách, které neodpovídají podmínkám, pro které je zboží konstruováno, pokud zboží bylo poškozeno nestálostí napětí v elektrické síti, ve které bylo provozováno, či pokud zboží bylo používáno v rozporu s podmínkami jeho použití v dokumentaci, zejména bylo nadměrně přetěžováno či upravováno kupujícím pro větší výkon, než na který je toto zboží standardně konstruováno. Záruka se také nevztahuje na vady zboží, které vzniknou běžným opotřebením zboží.

Čl. V

Postup oznámení vad a reklamace v případě, kdy kupujícím je spotřebitel

V případě výrobků, u kterých je to uvedeno na internetovém obchodě prodávajícího, spotřebitel uplatňuje reklamaci zboží přímo u uvedeného třetího subjektu. Spotřebitel má však právo za podmínek dle §625 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, uplatňovat reklamaci zboží u prodávajícího. V případě, že je v záručním listě uvedena jiná osoba určená k opravě, u této osoby.

Spotřebitel po zjištění závady bez zbytečného odkladu doručí reklamované zboží na adresu pro zasílání reklamací prodávajícího (pokud zboží, jak je uvedeno výše, není reklamováno u třetího subjektu). Spotřebitel toto doručení provádí na vlastní náklady a nebezpečí, přičemž prodávající doporučuje z důvodu urychlení vyřízení reklamace, aby spotřebitel prodávajícího předem informoval o této závadě a plánovaném doručení reklamovaného zboží.
K reklamovanému zboží se doporučuje přibalit veškerou písemnou dokumentaci a příslušenství, dodací list, záruční list a fakturu na toto zboží. Spotřebitel zároveň s doručením reklamovaného zboží sdělí prodávajícímu, jaké závady zboží vykazuje a uvede další jemu známé okolnosti, které by mohly usnadnit zjištění konkrétní závady a řešení reklamace.

Následně bude reklamace posouzena, bude rozhodnuto o její důvodnosti a vyhotoven reklamační protokol, který bude obsahovat popis závady a způsob a termín vyřízení reklamace. Pokud bude reklamace zamítnuta pro nedůvodnost, bude v reklamačním protokolu uvedena tato skutečnost, a tato skutečnost bude bez zbytečného odkladu oznámena spotřebiteli, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace zboží. U oprávněné reklamace má spotřebitel právo dle ust. §598 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

Ode dne následujícího po uplatnění reklamace spotřebitelem začíná běžet lhůta 30 dní pro vyřízení reklamace. Pokud poslední den této lhůty připadne na státní svátek, sobotu či neděli, je v takovém případě posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den.

Reklamace – vady odstranitelné
V případě, že závada na reklamovaném zboží bude mít povahu vady odstranitelné, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může spotřebitel požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může spotřebitel žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. V případě, že konkrétní zboží nebo jeho součást se již nevyrábí nebo jej není možné obstarat, je možné v případě výměny zboží či jeho součásti provést výměnu za obdobné zboží, které má stejné či lepší parametry, než reklamované zboží či jeho část, a plní také stejnou funkci, pokud se na tom prodávající a spotřebitel dohodnou.

Pokud jde o vadu odstranitelnou, avšak spotřebitel nemůže pro opětovné výskyty vad po opravě (více než 3 po sobě vyskytnuvší se vady stejného druhu po jejich opravách, nebo 4. vyskytnuvší se vada různého druhu po jejich opravách) nebo pro větší počet vad (výskyt zároveň 3 podstatných vad na zboží) věc řádně užívat, má spotřebitel právo na výměnu věci nebo na odstoupení od smlouvy.

Reklamace – vady neodstranitelné
V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má spotřebitel právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Pokud jde o vadu neodstranitelnou, která však nebrání užívání zboží a spotřebitel nepožaduje jeho výměnu, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

Reklamace musí být vyřízena ve lhůtě do 30 dnů, pokud se spotřebitelem nebude dojednána lhůta delší. Pokud bylo zboží vyměněno, bude pro případ reklamace tohoto vyměněného zboží spotřebitel uplatňovat reklamaci na základě reklamačního protokolu o výměně zboží. Takový protokol o reklamaci nahrazuje dodací a záruční list.

Čl. VI

Postup oznámení vad a reklamace v případě, kdy kupujícím je kupující‑podnikatel

Oznámení o výskytu vady zboží je kupující-podnikatel povinen provést bez zbytečného odkladu poté, co tuto vadu objeví, nejpozději však do 3 dnů od tohoto okamžiku.V případě výrobků, u kterých je to uvedeno na internetovém obchodě prodávajícího a v jeho ceníku dostupném také odtamtud, kupující‑podnikatel uplatňuje reklamaci zboží přímo u uvedeného třetího subjektu. Doručení zboží k tomuto třetímu subjektu provádí kupující‑podnikatel na své náklady a riziko. Pokud u tohoto subjektu bude vada posouzena jako neodstranitelná, přičemž však k řešení reklamace nedojde, je kupující‑podnikatel povinen reklamovat tuto vadu u prodávajícího v záruční době. Záruční doba se v takovém případě prodlouží o dobu, po kterou bylo zboží u výše zmíněného třetího subjektu.

Pokud výše uvedená informace o reklamaci zboží u třetího subjektu na internetovém obchodě prodávajícího a v jeho ceníku dostupném odtamtud není, kupující podnikatel bude postupovat dle dále uvedeného.

Kupující-podnikatel po zjištění vady bez zbytečného odkladu doručí reklamované zboží na adresu pro doručení prodávajícího (pokud zboží, jak je uvedeno výše, není reklamováno u třetího subjektu). Kupující-podnikatel toto doručení provádí na vlastní náklady a nebezpečí, přičemž prodávající doporučuje z důvodu urychlení vyřízení reklamace, aby spotřebitel prodávajícího předem informoval o této závadě a plánovaném doručení reklamovaného zboží.

K reklamovanému zboží se doporučuje přibalit veškerou písemnou dokumentaci a příslušenství. Je však nutné společně se zbožím předložit také dodací list, záruční list nebo fakturu na toto zboží, na které je uvedeno, že slouží zároveň jako dodací a záruční list. Pokud byl u zboží v okamžik jeho dodání kupujícímu-podnikateli přibalen také originální záruční list výrobce zboží, prodávající doporučuje předložit také tento záruční list. Spotřebitel zároveň s doručením reklamovaného zboží sdělí prodávajícímu, jaké závady zboží vykazuje a uvede další jemu známé okolnosti, které by mohly usnadnit zjištění konkrétní závady a řešení reklamace.

Následně bude reklamace posouzena, bude rozhodnuto o její důvodnosti a vyhotoven reklamační protokol, který bude obsahovat popis závady a způsob a termín vyřízení reklamace. Pokud bude reklamace zamítnuta pro nedůvodnost, bude v reklamačním protokolu uvedena tato skutečnost, a tato skutečnost bude bez zbytečného odkladu oznámena kupujícímu-podnikateli, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace zboží.

Reklamace zboží kupujícím-podnikatelem bude řešena s ohledem na to, zda se jedná při výskytu závady či více závad na zboží o podstatné porušení smlouvy či o nepodstatné porušení smlouvy.

Případy podstatného porušení smlouvy
O podstatné porušení smlouvy jde v případech, kdy se na dodaném zboží vyskytují neodstranitelné vady či větší množství vad, které brání řádnému užívání zboží.

V případě podstatného porušení smlouvy má kupující-podnikatel právo požadovat výměnu zboží, dodání chybějícího zboží, či odstranění právních vad. Kupující-podnikatel má také právo požadovat odstranění vad opravou zboží (pokud je toto možné), či požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

Kupující-podnikatel je oprávněn zvolit některý z výše uvedených nároků, ovšem pouze pokud tuto volbu provede kupující-podnikatel při uplatnění reklamace nebo bez zbytečného odkladu po tomto uplatnění, čímž se rozumí v případě pochybností nejpozději do 24 hodin po uplatnění reklamace, nebo i lhůta kratší vzhledem k okolnostem konkrétního případu. Neoznámí-li kupující-podnikatel volbu svého nároku ve lhůtě uvedené v odstavci 2, má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy.Uplatněný nárok nemůže kupující-podnikatel měnit bez souhlasu prodávajícího.

Případy nepodstatného porušení smlouvy
O nepodstatné porušení smlouvy jde v případech, kdy se na dodaném zboží vyskytují odstranitelné vady, právní vady, větší množství vad, které nebrání řádnému užívání zboží, opakující se vady nebo další vady, jako mohou být zejména vady v množství zboží, vady spočívající v chybějící dokumentaci zboží, vady ve specifikaci zboží (například barvě) a podobně.

V případě nepodstatného porušení smlouvu má kupující-podnikatel právo požadovat odstranění vad (pokud je to možné), dodání chybějícího zboží nebo slevu z kupní ceny. O výměně či opravě zboží k odstranění vyskytující se vady zboží rozhoduje prodávající.
Odstranění vad bude provedeno v přiměřené lhůtě, za kterou se obecně považuje 30 kalendářních dnů. V některých případech však může být prodávajícím stanovena přiměřená lhůta delší, přičemž pokud kupující-podnikatel bez zbytečného odkladu po oznámení této lhůty nesdělí prodávajícímu, že s touto lhůtou nesouhlasí, má se za to, jako by tuto lhůtu stanovil sám kupující-podnikatel.

Pokud vada nebude odstraněna prodávajícím v přiměřené lhůtě, může kupující-podnikatel požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. Odstoupit od smlouvy však může kupující-podnikatel dle předchozí věty pouze v případě, pokud na tento svůj úmysl upozornil prodávajícího již v okamžiku stanovení přiměřené lhůty pro odstranění vady. Kupující-podnikatel však nemůže odstoupit od smlouvy, pokud vady zboží včas a řádně neoznámil prodávajícímu. Účinky odstoupení od smlouvy nevzniknou nebo zaniknou, jestliže kupující nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel od prodávajícího, leda že nemožnost vrácení zboží v tomto stavu nebyla způsobená jednáním nebo opomenutím kupujícího-podnikatele, či jestliže ke změně stavu zboží došlo v důsledku prohlídky řádně vykonané za účelem zjištění vad zboží.

Volbu nároku dle první věty předchozího odstavce nemůže kupující-podnikatel bez souhlasu prodávajícího jednostranně měnit.

V případě odstoupení od smlouvy musí být zboží vráceno prodávajícímu nepoškozené, bez jakýchkoliv známek užívání nebo opotřebení, a to v původním originálním obalu včetně veškerého příslušenství, dokumentace, záručních listů a podobně.
V případě, kdy došlo k opotřebení zboží, pozměnění zboží či k jeho částečnému spotřebování, je kupující-podnikatel povinen nahradit prodávajícímu hodnotu tohoto spotřebování, opotřebení či pozměnění zboží, a to peněžně. Vzhledem k tomu, že po odstoupení od smlouvy si strany vracejí vzájemná plnění, provede v takovém případě prodávající zápočet částky ekvivalentní tomuto spotřebování, opotřebení či změně zboží vůči nároku kupujícího‑podnikatele na vrácení kupní ceny zboží. Hodnotu opotřebení, změny či spotřebování zboží stanoví prodávající s ohledem na jeho zkušenosti na trhu s jím nabízeným zbožím a cenovými hladinami na tomto trhu.

Kupující-podnikatel nemá nárok na vrácení ceny dopravy zboží.

Čl. VII

Zboží poškozené přepravou

Kupující je oprávněn převzít od přepravce, který přepravu zboží od prodávajícího do rukou kupujícího zajišťuje, zboží, které je poškozeno, je závažným způsobem poškozen přepravní obal tohoto zboží a je tak dána důvodná obava, že zboží uvnitř tohoto poškozeného obalu bude poškozen.

Pokud kupující ve výše uvedeném případě přesto zboží přijmout, zejména v případě předpokladu, že i přes poškození obalu není poškozeno samotné zboží, je přepravce zboží povinen s kupujícím o tomto poškození zboží sepsat protokol o poškození přepravovaného zboží (zásilky). Následná případná reklamace bude kurýrní službou či přepravcem vyřizována na základě tohoto protokolu o poškození přepravovaného zboží.

V případech, kdy kupující-podnikatel zjistí při vybalení zboží, že je zboží poškozeno a že tato škoda mohla vzniknout přepravou zboží, je povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu nejpozději do 24 hodin. V případě, kdy je kupujícím spotřebitel, se doporučuje stejný postup. Prodávající následně informuje kupujícího o dalším postupu.

V případě dodání zboží, které je poškozeno, má kupující nárok na dodání nového zboží, nebo pokud je z konkrétních okolností a kupní smlouvy zřejmé, že kupující již nemůže mít oprávněný zájem na pozdějším dodání zboží, od smlouvy odstoupit, přičemž tuto skutečnost je kupující povinen oznámit prodávajícímu společně s oznámením o dodání poškozeného zboží.

Čl. VIII

Skladné nevyzvednutého zboží

Po vyřízení reklamace je kupující povinen si zboží vyzvednout do 30 dnů od obdržení oznámení o ukončení reklamace, opravy, či obdobného vyřešení vadnosti zboží. Toto oznámení bude doručováno kupujícímu na emailovou adresu, kterou kupující uvedl v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami ve své registraci na internetovém obchodě prodávajícího či v individuálně uzavřené písemné kupní smlouvě. Vzhledem k tomu, že ustanovení o doručování obsažená ve Všeobecných obchodních podmínkách se vztahují na veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, řídí se i doručování oznámení dle tohoto článku těmito ustanoveními a je na to pro lepší informovanost kupujícího zvláště upozorňováno.

V případě, že kupující nesplní svou povinnost vyzvednout zboží, ohledně jehož byla reklamace vyřízena, do 30 dnů od doručení oznámení o tomto v souladu s tímto článkem, je povinen uhradit prodávajícímu skladné, které činí 25,- Kč za každý i započatý den od doručení oznámení o ukončení reklamce (doručení v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami) do převzetí zboží kupujícím.

Pokud kupující nevyzvedne zboží do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, bude toto zboží použito na úhradu skladného.

Čl. XI

Závěrečná ustanovení

Kupující je povinen při reklamaci zboží, které může obsahovat nějaká data, všechna tato data zazálohovat. Prodávající neručí za ztrátu dat, která jsou či mohou být obsažena v reklamovaném zboží, které je způsobilé být nosičem dat.

Čl. XII

Časová působnost

Tento Reklamační řád společnosti LONGSHOP DISTRB. s.r.o.., nabývájí platnosti dne 01.01.2016.